donderdag 17 oktober 2013

Stadslandbouw is een fenomeen dat zich wereldwijd verspreidt en niet meer te stuiten is. Steeds meer mensen worden zich bewust dat de huidige, grootschalige industriële landbouw op een dood spoor zit.
Vernietiging van het bodemleven en ecosystemen, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, kunstmest en pesticiden, monopolisering van voedselproductie en -distributie door multinationals, ontvolking van het platteland en de opeenstapeling van mensen in uit hun voegen groeiende steden, achteruitgang van de kwaliteit van het voedsel en bedreiging van de voedselvoorziening noodzaken tot een andere manier van denken en produceren, een andere relatie tussen boeren en burgers, andere vormen van samenwerking en handel, andere business- en beheer- en bestuurs-modellen.

Het bestaande economische paradigma van ongebreidelde economische groei die gericht is op korte termijn-winst en die ten koste gaat van mens en milieu wankelt al jaren. De bankencrisis kondigt er het het definitieve einde van aan.  Een nieuw paradigma is zich wereldwijd aan het aftekenen. In de voedselvoorziening krijgt dit vorm als  lokale en regionale zelfvoorziening, directe distributie van boer naar consument, herstel van natuurlijke kringlopen, gemeenschappeijk beheer en bezit van de grond , behoud en herstel van biodiversiteit door het vrije vermeerderen, ontwikkelen en uitwisselen van zadenrassen, toepassing van natuurlijke gewasbescherming,  permacultuurprojecten, buurtmoestuinen, ecodorpen enzovoorts.

In Amsterdam zijn vele individuen en organisaties betrokken bij de hier geschetste ontwikkelingen. Zowel professionals als betrokken burgers: ondernemers en bestuurders, consumenten, studenten, deelnemers aan buurtmoestuinprojecten  en volkstuinders. In de stad wordt voedselproductie gecombineerd met andere functies: zorg, kunst, groenbeheer, educatie en voorlichting of sociale cohesie. In de regio  is er een ontwikkeling in de richting van duurzaamheid en combinatie met natuurbeheer , zorg en andere functies.

De uitdaging ligt voor ons  om in een stad als Amsterdam de stadslandbouw een vaste plek te geven.
Samenwerking en uitwisseling is daarbij het devies. Leren van eigen ervaring en die van anderen. Co-creatie. Het netwerk van stadsboeren wordt zichtbaar in de vele organisaties die er al zijn. Het Stadsboerencafé vervult een functie in het verbinden van de verschillende projecten en de daarbij betrokken deelnemers. Als kennisplatform en ontmoetingsplek. Om inspiratie op te doen en om gezamenlijk zaken aan te pakken. De organisatie werkt bottom-up : als deelnemer bepaal je zelf waarmee je aan de slag gaat. Vind jij een onderwerp belangrijk, dan neem jij verantwoordelijkheid voor het opzetten van een werkgroep daarover. Om kennis te verzamelen en het onderwerp uit te diepen, om mensen te betrekken en de deskundigen aan te spreken. Je vind de door jou gezochte mensen en informatie  via de website en op de bijeenkomsten.